Schietbaan Jaspers
 
Jaspersweg 7  |  7103 AV Winterswijk  |  info@schietbaanjaspers.nl  | tel 0543-520453  | 06-38730424 (alleen tijdens kantooruren met nummerherkenning)

Baanreglement Indoor schietbanen Jaspers

 1. Elke gebruiker van de schietbaan verklaart zich door zijn aanwezigheid akkoord met dit reglement. Het niet opvolgen van deze regels kan uitsluiting van de huur tot gevolg hebben
 2. De Schietbaan mag uitsluitend worden gebruikt door: gemachtigden (verlof/erkenninghouder met knsa pas), jachtaktehouders en erkende knsa-gecertificeerde verenigingen, die hiervoor toestemming hebben van het bestuur van Schietbaan Jaspers. De Wet Wapens en Munitie, alsmede de regelgeving is op het gebruik van toepassing. Voor het gebruik van de schietbanen dient men zich in te schrijven op de presentielijst. Introducees/schutters behoren 18 jaar of ouder te zijn. Tijdens verenigings-avonden mogen verenigingen ook introducees uitnodigen, dus geen andere schutter met reeds een verlof die al lid van een vereniging zijn. deze schutters kunnen een baan huren indien mogelijk.
 3. SV Jaspers aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken in haar gebouwen, op het parkeerterrein en/of de directe omgeving hiervan. Aansprakelijkheid bij ongevallen en/of schade van welke aard dan ook is dan ook voor rekening van de desbetreffende schutter cq het bestuur van de desbetreffende vereniging.
 4. Bij niet-prompte voldoening van de betaling van de huurprijs op de overeengekomen datum of niet nakoming van de verplichtingen zal de huurovereenkomst automatisch ontbonden zijn, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, onverminderd het recht van de verhuurder om nakoming te vragen. In elk van beide gevallen is de huurder verplicht tot vergoeding van kosten, schade en rente. Deze vergoeding bedraagt minimaal het bedrag van de baanhuur.
 5. Iedere vereniging zorgt voor eigen baancommandanten op elke gebruikte baan.
 6. Automatisch vuur (altijd) is op alle schietpunten verboden. Het is verboden om snelvuur af te geven, omschreven als in een hoger tempo dan voor een erkende discipline is vereist.
 7. Doelen dienen zodanig te worden opgehangen en van papier gemaakt te zijn, dat de kogels te allen tijde rechtstreeks in de kogelvanger terecht komen. De doelen mogen niet op de vloer worden gezet.
 8. Het onverpakt voorhanden hebben van wapen en munitie (conform regeling Wapens en Munitie) anders dan op het schietpunt is verboden.
 9. De schietoefeningen staan onder leiding van een baancommandant. Er is op verenigingstijden minimaal 1 bestuurslid aanwezig. Anders wordt er niet geschoten.
 10. Gebruikers worden geacht de schietbaan schoon, opgeruimd en geveegd te hebben ontvangen. Men dient de baan na gebruik ook weer als zodanig op te leveren. Papier dient men in de papiercontainer te deponeren. Bij in gebreke blijven zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
 11. Schade, toegebracht door gebruikers aan de baan, de gebouwen of het parkeerterrein, dienen aan de beheerder te worden gemeld. Zo nodig wordt de geleden schade op de veroorzaker verhaald.
 12. Het is verboden om zonder toestemming van SV Jaspers beeld- of geluids-opnames te maken.
 13. Het is niet toegestaan om wapens voor en na het schieten, al dan niet opgeslagen in een foudraal, in de kantine te leggen. De wapens dienen neergelegd te worden in de daarvoor bestemde ruimte buiten de kantine.
 14. Gebruikers van de schietbanen dienen de aanwijzingen van het baanbeheer altijd volledig en onverkort op te volgen. De beheerder ziet toe op de gedragsregels, die volgens goed moraal en fatsoen van toepassing zijn in onze vereniging. Bij overtreding hiervan behoudt het bestuur van sv Jaspers zich het recht om personen of verenigingen de toegang tot het schietcomplex te weigeren.
 15. U kunt gebruik maken van de kantine en de toiletten. In de kantine bestaat geen consumptieverplichting. Het is evenwel niet toegestaan meegebrachte dranken en etenswaren in de kantine te consumeren. Gebruikers dienen de algemeen aanvaarde fatsoensnormen te respecteren en de aanwijzingen van de kantinebeheerder op te volgen. Het houden van vergaderingen of cursussen in de kantine dient vooraf met de beheerder te worden overlegd.
 16. Hagelpatronen, -geweren (alle kalibers) zijn verboden (geldt ook voor slugs). Evenals munitie met staalkern, plastic kop en lichtspoormunitie.
 17. Bij geschillen tussen gebruikers, exploitanten en derden beslist het bestuur van schietbaan Jaspers.
 18. Op de 25 meter baan is het gebruik van geweren verboden, met uitzonderen van kaliber .22LR, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door het bestuur van schietbaan Jaspers (max. .45 ACP).
 19. Op de steelplate baan mag geen magnum munitie worden verschoten en het maximum kaliber is .45 ACP. Er mag alleen worden geschoten door IPSC en ASN schutters.
 20. Het dragen van holsters is alleen toegestaan voor leden met een IPSC licentie en alleen onder begeleiding van een daarvoor bevoegde Range Officer.

 

Aanvulling specifiek voor de 50 meter en de 100 meter baan:

 1. Op deze banen is het verboden te schieten op afstanden korter dan 50 meter cq 100 meter 
 2. Het gebruik van handvuurwapens (pistool en revolver) is verboden. Onder voorwaarden kan het bestuur van sv Jaspers ontheffing verlenen.
 3. Er wordt alleen geschoten vanaf de aanwezige vaste schietpunten.
 4. Lucht en PCP geweren zijn niet toegestaan op de 100 meter baan, evenals zwartkruit.